ข่าวสาร

เปิดจองที่พักผู้สูงอายุ โดยกรมธนารักษ์ 9 – 30 พ.ย.นี้ ราคาเริ่มต้น 1.82 – 2.99 ล้านบาท

Pinterest LinkedIn Tumblr

#YoungHappyNews
เปิดจองที่พักผู้สูงอายุ โดยกรมธนารักษ์
9 – 30 พ.ย.นี้ ราคาเริ่มต้น 1.82 – 2.99 ล้านบาท

สำหรับผู้สูงอายุคนไหน หรือใครที่กำลังเตรียมตัววางแผนหลังเกษียณ และกำลังเตรียมหาที่พักสำหรับใช้ชีวิตในบั้นปลาย ติดตามข่าวนี้ให้ดีๆ เพราะล่าสุด กรมธนารักษ์ ได้ดำเนินโครงการ ‘ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ –ธนารักษ์’ ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่กว่า 20 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ที่กำลังจะมาถึง

โดยเปิดจองสิทธิ์โครงการ ระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2563 นี้ ราคาห้องพักเริ่มต้น 1.82 – 2.99 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

– สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี ณ วันที่จองสิทธิ์ หรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง

– มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคในการเข้าพักอาศัยภายในโครงการ ตามความเห็นของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

– สามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการ กำหนด หรือยอมรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

ผู้สูงอายุต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าพักอาศัย โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

(1) ค่าเช่าสิทธิห้องพักจาก ธพส. ซึ่งมี 5 ระดับราคา ตั้งแต่ 1.82 – 2.99 ล้านบาท

(2) ค่าใช้จ่ายส่วนกลางในการดูแลรักษาอาคารเริ่มตัน ประมาณเดือนละ 2,000 บาท ต่อท่าน (สองพันบาทถ้วน) ต่อท่าน ชำระเป็นรายปี กำหนดล่วงหน้า 1 ปี

(3) ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเดือนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อท่าน ชำระเป็นรายปี กำหนดล่วงหน้า 1 ปี

(4) ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพันธมิตรโครงการฯ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในลักษณะเงินฝากประจำ (Escrow Account) จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขในการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นทุนสำรองในการดำรงชีพขณะอยู่ในโครงการฯ เท่านั้น และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโครงการฯ ในการถอนหรือปิดบัญชี

(5) ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ชำระตามจริง)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ ธพส. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยสงวนสิทธิในการปรับปรุงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

สามารถศึกษาข้อมูลในการจองและเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/th/news/announcements/06nov2020-1550?fbclid=IwAR34Rv9DsS0AG03_BqR-O6BTVS59bmX7cGpDR-sxcVqPcBaOivMcqAwh1wI หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-142-2276, 02-142-2283

ที่มา
https://siamrath.co.th/n/195359
https://www.innnews.co.th/economy/news_813709