ข่าวสาร

อายุครบ 60 ปีขึ้นไป หรือเกิดก่อน 2 ก.ย. 2505 ลงทะเบียนรับ ‘เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ’ ปี 65 ได้แล้ว

Pinterest LinkedIn Tumblr

#YoungHappyNews
อายุครบ 60 ปีขึ้นไป
หรือเกิดก่อน 2 ก.ย. 2505
ลงทะเบียนรับ ‘เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ’ ปี 65 ได้แล้ว

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เป็นสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 โดยแรกเริ่มมีจุดประสงค์เพื่อให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติผู้สูงอายุให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจึงเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งในปีนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ แล้ว โดยผู้ที่มาขอรับสิทธิ์จะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 โดยนับอายุจนถึงวันที่ 1 ก.ย. 2565 หรือเกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2505 สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – พ.ย. 2563 และอีกครั้งในเดือน ม.ค. – ก.ย. 2564 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนา สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 2505 – 1 ต.ค. 2505 เป็นผู้ที่จะมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของปีงบประมาณ 2566 สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์

1.ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
2.เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี 65 นับอายุจนถึงวันที่ 1 ก.ย. 65 (เกิดก่อน 2 ก.ย. 2505)

เอกสารใช้ในการยื่นขอรับสิทธิ์

1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
หากผู้สูงอายุไม่สะดวกมายื่นขอรับสิทธิ์ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้

เกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1.อายุ 60-69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
2.อายุ 70-79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
3.อายุ 80-89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท

ที่มา
https://news.thaipbs.or.th/content/298104
https://today.line.me/th/v2/article/eKrgol?utm_source=lineshare

รับข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมดีๆ จากเราได้เร็วก่อนใครที่แอปฯ YOUNGHAPPY

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน YOUNGHAPPY ได้ที่ http://onelink.to/9dfkjz

ติดต่อเรา

Author

คนชลบุรี ชอบกินข้าวแกงกะหรี่ และเป็นนักอ่านตัวยง อนาคตอยากเปิดคาเฟ่ร้านหนังสือ